Tinhoc1088's Blog

Icon

Tư Vấn Tin Học

Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache – Phần 2

Chỉnh lý Apache
Bước đầu tiên là tháo bỏ hồ sơ /chroot/httpd/usr/local/apache/conf/httpd.conf và tạo một hồ sơ mới thay thế vào với nội dung tương tự như sau:

Code:

# =================================================

# Basic settings

# =================================================

ServerType standalone

ServerRoot “/usr/local/apache”

PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid

ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard

ResourceConfig /dev/null

AccessConfig /dev/null

# =================================================

# Performance settings

# =================================================

Timeout 300

KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 15

MinSpareServers 5

MaxSpareServers 10

StartServers 5

MaxClients 150

MaxRequestsPerChild 0

# =================================================

# Apache’s modules

# =================================================

ClearModuleList

AddModule mod_log_config.c

AddModule mod_mime.c

AddModule mod_dir.c

AddModule mod_access.c

AddModule mod_auth.c

# =================================================

# General settings

# =================================================

Port 80

User apache

Group apache

ServerAdmin Webmaster@www.ebank.lab

UseCanonicalName Off

ServerSignature Off

HostnameLookups Off

ServerTokens Prod

DirectoryIndex index.html

DocumentRoot “/www/vhosts”

# =================================================

# Access control

# =================================================

Options None

AllowOverride None

Order deny,allow

Deny from all

Order allow,deny

Allow from all

Order allow,deny

Allow from all

# =================================================

# MIME encoding

# =================================================

TypesConfig /usr/local/apache/conf/mime.types

DefaultType text/plain

AddEncoding x-compress Z

AddEncoding x-gzip gz tgz

AddType application/x-tar .tgz

# =================================================

# Logs

# =================================================

LogLevel warn

LogFormat “%h %l %u %t \”%r\” %>s %b \”%{Referer}i\” \”%{User-Agent}i\”” combined

LogFormat “%h %l %u %t \”%r\” %>s %b” common

LogFormat “%{Referer}i -> %U” referer

LogFormat “%{User-agent}i” agent

ErrorLog /usr/local/apache/logs/error_log

CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log combined

# =================================================

# Virtual hosts

# =================================================

NameVirtualHost *

DocumentRoot “/www/vhosts/www.ebank.lab”

ServerName “www.ebank.lab”

ServerAlias “www.e-bank.lab”

ErrorLog logs/www.ebank.lab/error_log

CustomLog logs/www.ebank.lab/access_log combined

DocumentRoot “/www/vhosts/www.test.lab”

ServerName “www.test.lab”

ErrorLog logs/www.test.lab/error_log

CustomLog logs/www.test.lab/access_log combined

Cấu hình trên chỉ có những lệnh cần thiết để thoả mãn chức năng hoạt động và các trù bị bảo mật. Trong cấu hình đưa ra ở trên có hai hosts ảo được Web server hỗ trợ:

http://www.ebank.lab (www.e-bank.lab)
http://www.test.lab

Nội dung của các Web site trên được chứa trong các thư mục:

– /chroot/httpd/www/vhosts/www.ebank.lab
– /chroot/httpd/www/vhosts/www.test.lab

Mỗi Web site có riêng log files được chứa trong các thư mục:

– /chroot/httpd/usr/local/apache/logs/www.ebank.lab
– /chroot/httpd/usr/local/apache/logs/www.test.lab

Các thư mục trên phải được tạo ra trước khi Apache hoạt động lần đầu tiên – nếu không Apache sẽ không làm việc đúng mức. Chủ nhân của các thư mục trên nên là root:sys, và chủ quyền nên chỉnh thành 0755.

So sánh với hồ sơ cấu hình mặc định của Apache, có những thay đổi sau:

* Số modules được ứng động đã giảm thiểu đáng kể,
* Apache không tiết lộ thông tin version number (phiên bản) (dùng các directives: ServerTokens, ServerSignature),
*
Các process của Apache (ngoại trừ process của root) được chỉnh định bằng chủ quyền riêng biệt của user/group bình thường (dùng các directives: User, Group),
*
Apache chỉ cho phép truy cập vào các thư mục, các thư mục con và các hồ sơ đã được quy định cụ thể trong hồ sơ cấu hình (dùng các directives: Directory, Allow); mọi requests khác đều bị từ chối theo mặc định,
*
Apache sẽ log nhiều thông tin hơn với các HTTP requests.

Lời bàn và mở rộng:
Configuration trên của Artur Maj triển khai theo lối “blank paper”, có nghĩa là bắt đầu từ trang giấy trắng. Ðây là lối khai triển rất hay cho các config đòi hỏi tính bảo mật cao. Lý do: dùng config mặc định có sẵn của Apache sẽ có nhiều cơ hội thiếu sót những điểm quan trọng vì config mặc định của Apache chứa quá nhiều thông tin, mở cửa cho quá nhiều thứ có thể tạo lỗ hổng. Ðiều đáng nêu ra là configuration này rất gọn gàng và khoa học cho các phần của cấu hình. Khi cần phải thêm bớt và thay đổi, một cấu hình gọn gàng giúp cho vấn đề quản lý dễ dàng và chính xác hơn, tất nhiên cũng sẽ giảm thiểu những lỗi (ít khi nhận thấy được) trong quá trình chỉnh định.

Một điểm quan trọng khác cũng nên nhắc đến là các chi tiết về “Directives” tác giả bài viết đề cập trong phần giải thích. Tác giả đã không khai triển và giải thích chi tiết tác dụng của các “directives” này, có lẽ, ông ta giả định người dùng ở mức độ quan tâm đến bảo mật cho Apache hẳn phải nắm vững cơ chế làm việc của Apache và những “directives” dùng trong configuration của Apache. Ở điểm này, cá nhân tôi cho rằng việc tham khảo và nghiên cứu kỹ lưỡng các “directives” dùng trong Apache là một việc tối cần thiết nếu muốn bảo đảm hoạt tính và mật tính của Apache. Bạn có thể tham khảo chi tiết các “directives” trên website của Apache ở:
http://httpd.apache.org/docs/mod/directives.html (cho Apache 1.3.x)

http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/quickreference.html (cho Apache 2.x)

Ứng dụng các directives trong cấu hình của Apache một cách khoa học và thích hợp với nhu cầu là một điều không đơn giản. Việc đầu tiên giúp cho quá trình ứng dụng này là tạo cho mình một thói quen chuẩn bị cẩn thận và chính xác những phần tố cần dùng. Nếu bạn đã quen cách chỉnh định một server cho “nhanh” và có để “chạy liền” thì nên điều chỉnh lại thói quen này một khi đã dấn thân vào những điều thuộc về bảo mật.

Apache cũng cung cấp một số tài liệu cho vấn đề kiện toàn bảo mật cho Apache server, bạn nên tham khảo thêm ở:
http://httpd.apache.org/docs/misc/security_tips.html (cho Apache 1.3.x)

http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/security_tips.html (cho Apache 2.x)
Hai tài liệu trên gần giống nhau, tuy nhiên có những tiểu tiết quan trọng cần tham khảo kỹ lưỡng.

Bước cuối
Cuối cùng chúng ta nên tạo một đoạn “script” khởi động “apache.sh” với nội dung tương tự như sau:

Code:

#!/bin/sh

CHROOT=/chroot/httpd/

HTTPD=/usr/local/apache/bin/httpd

PIDFILE=/usr/local/apache/logs/httpd.pid

echo -n ” apache”

case “$1” in

start)

/usr/sbin/chroot $CHROOT $HTTPD

;;

stop)

kill `cat ${CHROOT}/${PIDFILE}`

;;

*)

echo “”

echo “Usage: `basename $0` {start|stop}” >&2

exit 64

;;

esac

exit 0

Ðoạn script trên nên được đưa vào đúng thư mục (tùy hệ thống UNIX nào), nơi các script khởi động mặc định được cất giữ. Trong trường hợp dùng FreeBSD, script này nằm ở thư mục /usr/local/etc/rc.d

Lời bàn và mở rộng:
Ðối với những ai quen dùng *nix, đoạn script trên có lẽ rất đơn giản và dễ hiểu. Ðiều đáng đề cập ở đây là một cái script đơn giản nhưng lại quan trọng vì nó “ép” Apache khởi động trong môi trường “jail”, dùng binary và tạo log thuộc môi trường “jail” này.

Trên Linux và một số system V thì “startup script” này nên đặt trong /etc/rc.d/init.d (hoặc /etc/init.d) và tạo symbolic link vào đúng “run level”, bạn có thể tham khảo thêm chi tiết tùy loại *nix nào đang dùng. Tất nhiên bạn có thể điều chỉnh tùy thích “startup script” này nhưng điều quan trọng là phải nắm vững tinh thần “jail” được nêu ra ở trên.

Tổng kết
Các phương pháp trên cho phép tạo nên mức bảo mật chặt chẽ hơn cho Apache so với cấu hình mặc định có sẵn sau khi cài đặt.

Bằng phương pháp chỉ cho phép những modules tuyệt đối cần thiết cho Apache hoạt động, server của chúng ta không hẳn bị nhân nhượng khi một yếu điểm nào đó bị khám phá trong nhóm các modules của Apache. Dấu version number của Apache, “chrooting” và hạn chế cấu hình của Apache làm cho các trường hợp đột phá đến server trở nên rất khó khăn. Một môi trường “chrooted” còn có thêm một ưu điểm quan trọng – miễn nhiễm đến số lớn các loại tấn công, lý do chính là vì thiếu “shell” (/bin/sh, /bin/csh vâng vâng…). Ngay cả nếu tin tặc thao tác thành công các lệnh trên hệ thống, nhưng để thoát ra khỏi môi trường “chroot” là vấn đề không đơn giản.

Lời bàn và mở rộng:
Ngoài những điểm Artur Maj tổng kết ở trên, có lẽ điều cần mở rộng vài vấn đề bên ngoài phạm vi Apache. Trên thực tế, việc kiện toàn chính Apache phải đi song song với việc kiện toàn trọn bộ server mà Apache chạy. Nếu tin tặc không tấn công và đột nhập được qua môi trường “chrooted” của Apache, vẫn có thể đột nhập qua ngõ khác nếu server chạy Apache không được kiện toàn. Cực đoan hơn, cho dù Apache server được một firewall bảo vệ vẫn không thể phó mặc cho firewall mà lơ là chuyện kiện toàn server mà Apache chạy. Kiện toàn bảo mật đúng nghĩa là một công tác đòi hỏi một cách nhìn tổng quát cho trọn bộ môi trường hoạt động.

Trước khi kết thúc, tôi xin nhấn mạnh một điều quan trọng cho vấn đề bảo mật nói chung đó là: luôn luôn theo dõi, cập nhật software và thường xuyên kiểm soát cấu hình cũng như hoạt động của server. Không có software nào không có bugs và yếu điểm. Cho nên, việc theo dõi và bảo trì là một công tác hàng đầu trong vấn đề bảo mật. Kiện toàn bảo mật không thích hợp với tư duy “set and forget” (chỉnh lý rồi phó mặc). Kiện toàn bảo mật có lẽ cũng không nên theo tư duy theo kiểu “marketing hype” (quảng cáo sản phẩm một cách quá đáng ) ví dụ như “keep intruders at bay” hoặc “unbreakable systems”… Ðiều chắc chắn bạn có thể thực hiện là làm chậm bước tấn công và đột phá của tin tặc để có thể đối phó kịp thời.

Mọi góp ý xin gởi lên Diễn Đàn Tin Học – VNInformatics.
Hẹn gặp lại các bạn!

Advertisements

Filed under: Bảo Mật-Secure www

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Top 10 Best Hosting

HostGator Review HostGator Review
Hostgator $3.96/mo. 25% Off code: Best25PercentOff
iPage Review iPage Review
Cheapest Hosting - only $1.99/month Visit iPage
BlueHost Review BlueHost Review
Best Personal Hosting - $4.95/mo Visit BlueHost
A2Hosting Review A2Hosting Review
Best SSD Hosting - $4.97/mo Visit A2Hosting
GoDaddy Review GoDaddy Review
Best Budget Hosting - $1.99/mo Visit GoDaddy
Stablehost Review Stablehost Review
Stablehost Coupons 40% Off code: Best40PercentOff
Arvixe Review Arvixe Review
Arvixe hosting - $4/mo Visit Arvixe
InMotion Hosting Review InMotion Hosting Review
Best Business Hosting - $5.99/mo Visit InMotion
Dreamhost Review Dreamhost Review
Dreamhost $75 off code: BEST75USDOFF
IXWebHosting Review IXWebHosting Review
IXWebHosting - $3.95/mo Visit IXWebHosting
View All Web Hosting Coupons

RSS Tư vấn tin học

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS USB 3G

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Di động

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Chat SMS

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Phục hồi dữ liệu

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
%d bloggers like this: